Audio Clips - Archives

 • srI kAntimatim - hemavathi - Adi(2) - Mudduswamy Dikshitar
  Sri. S. Varadarajan - Violin and Trichy Sri. Sankaran - Mrudangam at Abu Dhabi, UAE on March 24, 2006

    Size - 10 Mb - Format Mp3
 • tanayuni brOva - bhairavi - Adi(2) - Tyagaraja
  Sri. B. Raghavendra - Violin and Srimushnam Sri. Raja Rao - Mrudangam at TTD, Chennai, India on March 20, 2006

    Size - 12 Mb - Format Mp3
 • kOlam kANa - natakurinji - Adi - Ambujam Krishna
  Sri. S. Varadarajan - Violin and Trichy Sri. Sankaran - Mrudangam at Abu Dhabi, UAE on March 24, 2006

    Size - 2.3 Mb - Format Mp3
 • Oruthi maganAi - behAg - Adi - TiruppAvai
  Sri. Deepak Murthy - Violin and Sri. Ram Sriram - Mrudangam at Shrutilaya, Atlanta, GA on April 1, 2006

    Size - 1.3 Mb - Format Mp3
 • nA manavini - cakravAham - rUpakam - Garbhapurivasar
  Sri. B. Raghavendra - Violin and Srimushnam Sri. Raja Rao - Mrudangam at TTD, Chennai, India on March 20, 2006

    Size - 6 Mb - Format Mp3
 • mInakshi mEmudam - pUrvikalyANi - Adi(2) - Mudduswamy Dikshitar
  Pakkala Sri. Ramadas - Violin and Umayalpuram Sri. Mali - Mrudangam at Brahma Gana Sabha, Chennai on Dec 23, 2005

    Size - 24 Mb - Format Mp3
 • sUrya mUrthE - sourAshtram - catusra dhruva - Mudduswamy Dikshitar
  Sri R.K.Shriramkumar - Violin & Sri. K. Arun Prakash - Mrudangam at Rasika Fine Arts, Chennai on Dec 25, 2005

    Size - 6.5 Mb - Format Mp3
 • shri mahA gaNapathE - malahari - rUpakam - Muththayyah Bhagavatar
  Smt. Kalpana Venkat - Violin & Sri. Rohan Krishnamurthy - Mrudangam at Hamsadwani, Chennai on Dec 30, 2005

    Size - 7.8 Mb - Format Mp3
 • swAra raga sudhA shankarAbharaNam Adi TyAgarAjA
  with Smt. Kalpana Venkat Violin and Sri. Vinod Seetharaman Mrudangam at Bharatiya Temple, Troy, MI on March 18, 2005
    Size - 12 Mb - Format Mp3
   
 • anbAga ennayum bindumAlini kanda cApu
  Smt. Tiruvengadam with Smt. Kalpana Venkat Violin and Sri. Vinod Seetharaman Mrudangam at Bharatiya Temple, Troy, MI on March 18, 2005
    Size - 5.9 Mb - Format Mp3
   
 • sAgA varamum varamu misra cApu
  Subramania Bharathi (set to music by Madurai Sri. T.N.Seshagopalan) with Smt. Kalpana Venkat Violin and Sri. Vinod Seetharaman Mrudangam at Bharatiya Temple, Troy, MI on March 18, 2005  
  pport)
    Size - 8.3 Mb - Format Mp3
   
 • kaliyuga varadan brundAvana sArangA Adi
  PeriasAmy Tooran with Smt. Kalpana Venkat Violin and Sri. Vinod Seetharaman Mrudangam at Bharatiya Temple, Troy, MI on March 18, 2005 Smt. Kalpana Venkat Violin and Sri. Vinod Seetharaman Mrudangam at Bharatiya Temple, Troy, MI on March 18, 2005   
    Size - 6.7 Mb - Format Mp3
   
 • kalyANi raga alApanaA
  at York University, March 8, 2005 with Sri. Jay Shankar Balan Violin and Prof. Trichy Sri. Sankaran - Mrudangam
    Size - 6.8Mb - Format Mp3
   
 • vAtApi gaNapatim - hamsadwani - Adi - MudduswAmy Dikshitar
  Kalalayam Inauguration concert at East Lansing on July 20,2002 with Kalpana Venkat(Violin) - Dr.Trichy Sankaran(Mridangam) - Desi Narayanan(Mridangam) - Samir Rao (Vocal support) (chittaiswaram composed by Prof. Trichy Sankaran)
    Size - 8 Mb - Format Mp3
   
 • janani ninnuvinA - ritigowLai - mishra cApu - SubbarAya ShAstri
  Kalalayam Inauguration concert at East Lansing on July 20,2002 with Kalpana Venkat(Violin) - Dr.Trichy Sankaran(Mridangam) - Desi Narayanan(Mridangam) - Samir Rao (Vocal support)
    Size - 10 Mb - Format Mp3
   
 • sItamma mAyamma - vasantA - rupakam - TyAgarAjA
  Kalalayam Inauguration concert at East Lansing on July 20,2002 with Kalpana Venkat(Violin) - Dr.Trichy Sankaran(Mridangam) - Desi Narayanan(Mridangam) - Samir Rao (Vocal support)
    Size - 4 Mb - Format Mp3
   
 • marivErE dikkevarayya - shanmukhapriyA - deshAdi - PattaNam Subramania Iyer
  with Jayshankar Balan(Violin) - Dr. Trichy Sankaran (Mridangam) - P.S.Mohankumar (Mridangam) - Samir Rao (Vocal support), East Lansing Aug 23, 2003    
    Size - 20 Mb - Format Mp3
   
 • ennALuyuragE - shubhapantuvarALi - mishra cApu - TyAgarAjA
  with S.Varadarajan (Violin) - Guruvayur Dorai (Mridangam) in Muscat on Dec 4,2003 
    Size - 25 Mb - Format Mp3
   
 • mInalocani amba - todi - rupakam - Harikesanallur Muthaiyah Bhagavatar
  with Nellai N Ravindran (Violin) - Palladam Ravi (Mridangam) - Samir Rao (Vocal support) at Shruti Arts Academy, Madurai on Dec 27,2003 
    Size - 20 Mb - Format Mp3    
   
 • vandE mAtaram ambikAm - rAgamAlikA slokam
  with Tiruvallur Parthasarathy (Violin) - Umayalpuram Mali (Mridangam) - Samir Rao (Vocal support) at Sri Ranjani, Chennai on Dec 26,2003
    Size - 10 Mb - Format Mp3 
 • rE rE mAnasa - nAtai - rUpakam - Chengavaraaya Sastri (S)
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 4 Mb - Format Mp3
 • rA rAmAyiNti - asAvEri - Adi - Tyagaraja
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 2 Mb - Format Mp3
 • brOcEvArevarurA - kamAs - Adi(2) - Mysore Vasudevachar
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 4.8 Mb - Format Mp3
 • krupAnidhE - hamsanAdam - misra cApu - Harikesanallur Muthayyah Bhagavatar
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 2.6 Mb - Format Mp3
 • manavyAla - naLinakAnti - desAdi - Tyagaraja
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 2.5 Mb - Format Mp3
 • Meenakshi Pancharatnam - pUrvikalyANi
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 11.4 Mb - Format Mp3
 • mInAkshi mEmudam - pUrvikalyANi - Adi(2) - Mudduswamy DIkshitar
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 6.5 Mb - Format Mp3
 • caraNamulE nammiti - kApi - misra cApu - Badrachala Ramadasar
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 1.9 Mb - Format Mp3
 • muruganukku oru -kalyANi - Adi - Harikesanallur Muthayyah Bhavatar
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 2.6 Mb - Format Mp3
 • gOvardhana giridhara - DharbarikAnadA - Adi - Narayana Teertar
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 2.1 Mb - Format Mp3
 • narjanma - maduvanti - Adi - Purandaradas
  Bharatiya Temple, Troy, MI on April 18,2008 with Sri. Jay Balan - Violin and Sri. Vinod Seetharaman - Mrudangam

    Size - 2.8 Mb - Format Mp3