·        “Carnatic Vocal” released by Kalavardhani

Kalpana Venkat (Kishore)                 - Violin
J Vaidhyanathan
                                 - Mridangam

            1                     shakti gaNapatim – nAtai – rUpakam – mutthaiyAh bhAgavatar
2                     marugElarA – jayantashrI – deshAdi – tyAgarAjA
3                     kalyANa rAmA – hamsanAdam – Adi – utthukkAdu venkata kavi
4                     akshayalinga vibhO – shankarAbharaNam – mishra cApu – mudduswAmy dikshitar
5                     sundari en soppanatil – kamAs – rUpakam – rAmanAthapuram C. S. shankara shivam