Sundara Sangeetham released by RPG originally by Sangeetha

B.Raghavendra Rao                - Violin
Melakkaveri Balaji                 - Mridangam
G.Ravichandran                       - Ghatam

            1                     sarasIruhAsanapriyE nAtai Adi puliyur duraiswAmy iyer
2                    
srI satyanArAyaNam shubhapantuvarALi rUpakam mudduswAmy dikshitar
3                    
mariyEmi kAvalenu kannada Adi ambujam krishNA
4                    
paripAlayamAm ritigowLai rUpakam swAti tirunAL
5                    
ratnakanjugadhAriNi kAmbhOdi mishra cApu mutthaiyAh bhAgavatar
6                    
Ar abhimAnam rAgamAlikA Adi tarangampAdi panchanAtha iyer
7                    
vacana mihavEtri behAg chatushra jampai aruNagirinAtar