Meenaksheem Pranatosmi released by Kalavardhani

Mullaivasal G Chandramouli   - Violin
Neyveli Narayanan                  - Mridangam
Trichy Murali                           - Ghatam

                       1                    slokam - kamAs
                       
2                    mAthE kamAs Adi mutthaiAh bhAgavatar
                       
3                    aruLvAi dharmavathi kanda cApu daNdapANi dEsikar
                       
4                    slokam bilahari
                       
5                    srI madhurApuri vihAriNi bilahari rUpakam mudduswAmy dikshitar
                       
6                    pUmEl vaLarum Anandabhairavi Adi mazhavai cidambara bhArati
                       
7                    slokam purvikalyANi            
                       
8                    mInAkshi mEmudam purvikalyANi Adi mudduswAmy dikshitar
                       
9                    slokam - shankarAbharaNam
                       
10                 sarOjadaLanEtri shankarAbharaNam Adi shyAmA shAstri
                       
11                 taLLidappOmO hamsAnandi Adi ambujam krishNA
                       
12                 srI jagadamba rAgamAlikA Adi ramacandra bhAvE
                       
13                 slokam - surati